Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2024 – Konferencja w Elblągu

Druga edycja konferencji realizowanej w Elblągu z okazji tegorocznego Światowego Dnia Inżyniera poświęcona była tematyce zawartej w tytule konferencji „Elbląscy inżynierowie – ich wkład w kształtowanie przyszłości miasta i regionu”.

W odnowionym budynku Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 2 marca 2024 r. w auli głównej zebrali się reprezentanci środowisk inżynierskich Elbląga aby wysłuchać zawartych w programie ciekawych technicznych prezentacji i dyskusji. W ławach słuchaczy zasiedli też m.in. studenci inżynierskich kierunków Akademii i uczniowie ostatniej klasy Technikum Elektrycznego członkowie SEP.

Konferencja była zorganizowana przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

Osobistym patronatem honorowym konferencję objęli: Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Jego Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu – prof. Jarosław Niedojadło i prezydent miasta Elbląga mgr inż. Witold Wróblewski.

Przesłanie Pani Prezes FSNT NOT odczytał obecny na konferencji – wiceprezes ZG Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Warszawie Pan prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk.

Osobiście przywitali przybyłych: rektor ANS, prezydent miasta i przewodniczący Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu – mgr inż. Krzysztof Piotrowski, który otworzył obrady.

Konferencję, w duecie, prowadzili mgr inż. Zbigniew Lange – członek SEP i absolwentka ANS z roku 2023 inż. Dominika Rodziewicz.

W swoim wystąpieniu prezydent Elbląga podkreślił rolę inżynierów w rozwoju miasta i jego infrastruktury technicznej.

Na wniosek Rady Regionalnej FSNT NOT Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” i medalu „Bene Merentibus” przyznała piątce inżynierów to wyróżnienie. Otrzymali je:

inż. Elżbieta Bukowska – PZITB,

mgr inż. Daniel Lewandowski – GE, dokumentalista i historyk techniki,

prof. Jarosław Niedojadło – Rektor ANS, czł. SIMP i PZITB,

inż. Dariusz Wołukanis – wiceprezes Oddziału Elbląskiego SEP,

mgr inż. Zbigniew Lange – inicjator Konferencji, członek SEP i Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Zarząd Główny FSNT NOT przyznał działaczom Federacji Odznaki Honorowe NOT, które otrzymali:

Srebrną OH NOT – prof. Jarosław Niedojadło, mgr inż. Mieczysław Domińczak – PZITB, mgr inż. Adam Sokołowski  – SEP i inż. Zbigniew Szaduro – SEP,

diamentową OH NOT otrzymał mgr inż. Zbigniew Lange – b. prezes Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Elblągu, założyciel Elbląskiego Oddziału SEP, b. wiceprezes ZG FSNT NOT.

Prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk podkreślił twórczą rolę inżynierów zrzeszonych, i nie tylko, w FSNT NOT, w rozbudowie miast i przemysłu, zwracając uwagę na zrównoważony ich rozwój. Podkreślił rolę integracyjną jaką spełniają konferencje organizowane z okazji Światowego Dnia Inżyniera oraz genezę tego Święta.

Dr inż. Adam Zapalski – prezes honorowy Oddz. STOP w Elblągu, omówił opracowany przez zespół redakcyjny, pod Jego kierownictwem, powołany przez RR FSNT NOT, wydany w książkowej formie materiał zawierający „Notki biograficzne inżynierów Elbląga z lat 1945 – 2023”. Wydawnictwo powstało w wyniku przygotowań do pierwszej, ubiegłorocznej  konferencji organizowanej z okazji Światowego DInż., której głównym celem było wykonanie kwerendy inżynierów pracujących w Elblągu lub pochodzących z tego miasta w ww. okresie czasowym. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był mgr inż. Zbigniew Lange prezes Środowiskowego Koła SEP w Elblągu.

Opracowanie, w nakładzie 300 szt., wydane dzięki miastu Elbląg, zawiera wykaz nazwisk i notek biograficznych kilkuset inżynierów, a także informacje o działalności Rady Regionalnej, dawniej Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Elblągu i działających w niej stowarzyszeń N-T. Będzie ono uzupełniane i wydawniczo udoskonalane, a następnie złożone w RR FSNT NOT, Urzędzie Miasta i Miejskiej Bibliotece, jako wyraz pamięci o pracy Elbląskich Inżynierów.

Prezesi Oddziałów Stowarzyszeń i zaprezentowali swoje stowarzyszenia i osiągnięcia działających w nich inżynierów.

Prezes Oddziału Elbląskiego SEP mgr inż. Andrzej Sawicki przedstawił aktywną działalność największego Oddziału w RR FSNT NOT.

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr inż. Janusz Nowak omówił zakres zadań Izby i jej członków działających w Elblągu.

Mgr inż. Nestor Kantor prezes Oddziału SIMP, wiceprezes RR FSNT NOT, aktywny współorganizator tej konferencji, wraz z mgr. inż. Bogusławem Marciniakiem przewodniczącym Komisji Konkursowej  i prof. Zbigniewem Walczykiem, uhonorowali młodego inżyniera Adriana Kamińskiego z Elbląskiej ANS wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Prezes mgr inż. Dariusz Urbański z PZITB przedstawił informację o ostatnim zebraniu sprawozdawczo wyborczym Oddziału, w wyniku którego prezesem Oddziału została koleżanka mgr inż. Paulina Poręba.

A następnie w swojej prezentacji przedstawił nowoczesne rozwiązania konstrukcji budowlanych, które zastosował prowadząc przebudowę budynku głównego Akademii w Elblągu.

Połączenie historii i przyszłości techniki na bazie biura konstrukcyjnego Zamechu, w tym ewolucji wykorzystania przyrządów obliczeniowych przedstawił mgr inż. Daniel Lewandowski, a w nowoczesnej prezentacji  na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu i zarządzaniu przedstawił mgr Robert Izdebski wiceprezes Zarządu IBPM z Warszawy.

Prezentacja pt. „BlueBox AI – automatyczny doradca techniczny” pokazała ogromne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu w technice i  wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.

Mgr Magdalena Dzida Dyrektorka ds. technicznych Elbląskiego PWiK przedstawiła działanie zmodernizowanej w ub. roku oczyszczalni ścieków w Elblągu. Nowoczesne technologie oczyszczania mechanicznego i naturalnego gwarantują miastu odprowadzanie ścieków bez zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Ożywiającym całą konferencję był dyskusyjny okrągły stół – „Synergia pokoleń – inżynierowie dla Elbląga”. Przy stole zasiedli studenci kierunków inżynierskich Akademii, inżynierowie – ubiegłoroczni absolwenci ANS i inżynierowie z dłuższym stażem pracy. Prowadząca dyskusję pani inż. Dominika Rodziewicz – absolwentka Akademii Instytutu Informatyki Stosowanej z 2023, w ciekawy sposób wydobywała wątki dyskusyjne łączące problemy nurtujące młodych inżynierów z przedsiębiorcami którzy ich zatrudniają. Duży nacisk położono na warunki, które mogą przyczyniać się do pozostawania młodej kadry inżynierskiej w Elblągu. To oczywiście nowoczesne miejsca pracy i dobre zarobki. Warunki te powinny zapewniać władze miasta kierując odpowiednio rozwojem miasta i stymulując przedsiębiorczość. Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego mgr Arkadiusz Kosecki przedstawił duże możliwości pomocy, jakie posiada EPT, w zakładaniu i prowadzeniu młodych firm na terenie Elbląga.

Konferencja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym w szczególności prof. Jerzego Buriaka prorektora ds. Kształcenia Akademii, który już po raz drugi angażował się w sposób szczególny.

Na zakończenie, prowadzący konferencję Zbigniew Lange zaproponował organizację kolejnej edycji w przyszłym 2025 roku, z okazji Światowego Dnia Inżyniera, a także, w nawiązaniu do dawnej tradycji kulturalnej elbląskiej inteligencji technicznej, organizację przedkonferencyjnego, karnawałowego, integracyjnego balu inżynierskiego, w znanym elbląskim zespole rekreacyjno hotelowym „Młyn”, który został odrestaurowany przez elbląskiego inżyniera, obecnie właściciela pana Stefana Kotowskiego. Odbudowany przez inżyniera Kotowskiego zabytkowy zespół obiektów dawnego Młyna Wodnego – można rzec osobliwego zabytku techniki, wraz z odrestaurowaną Elbląską Starówką, stanowią dzisiaj nowe perełki dawnego Elbląga.

 

Oprac. mgr inż.Zbigniew Lange