Historia Oddziału

Organizatorzy obchodzonego w 1973 roku 25-cio lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP” na ziemi elbląskiej uznali, że działalność stowarzyszenia rozpoczęła się w Elblągu w roku 1948. Datę tą potwierdzili organizatorzy obchodów 40-to lecia organizowanego w roku 1988 pomimo, że w opublikowanych materiałach odnotowano powstanie pod przewodnictwem dyrektora fabryki inż. Eryka Bertelmana i inż. Michała Rosnowskiego pierwszego Koła Terenowego SIMP w drugiej połowie 1946 roku przy Fabryce Wyrobów Metalowych „blaszance”. Kolejnym zakładem, w którym rozwinięto działalność SIMP była ówczesna „Stocznia Nr 16 (późniejszy Zamech”, zatrudniająca w 1947 roku 3 inżynierów i 17 techników.

Udokumentowanym przejawem działalności SIMP był zorganizowany w dniu 7 lutego 1948 roku „Wieczór Karnawałowy”, z którego dochód przeznaczono na odbudowę Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Być może powyższy fakt zaważył na przyjęciu roku 1948 jako początku działalności SIMP na Ziemi Elbląskiej.

Główną bazą działalności stowarzyszeniowej stały się zakłady pracy i koła zakładowe podporządkowane zarządom oddziałów. W Elblągu Oddział SIMP z siedzibą na terenie Zamechu powstał w 1954 roku, obejmując swoim zakresem działania tylko koła tego zakładu. Równocześnie na terenie Elbląga działały koła podległe zarządowi oddziału wojewódzkiego w Gdańsku. Nienormalną sytuację porządkowała uchwała Zarządu Głównego SIMP z 9 listopada 1954 roku, podporządkowując wszystkie koła Zarządowi Oddziału w Elblągu.

W dniu 15 grudnia 1975 roku, Uchwałą Zarządu Głównego SIMP, Oddział Rejonowy został przekształcony w Oddział Wojewódzki, do którego zostały włączone koła z Ornety, Braniewa i Prabut. Ilość kół wzrosła do 29, a liczba członków do 928. Powołano komisje problemowe: szkoleniową, współzawodnictwa kół, organizacyjną i imprez.

Powołano również sekcje naukowo-techniczne: wytrzymałości i badań materiałów oraz spawalniczą.

W ramach Wojewódzkiego Przeglądu Jakości w roku 1978, zorganizowano wystawę wyrobów zakładów przemysłowych województwa oraz Krajową Konferencję Przekładni Zębatych Ciężkich i Szybkobieżnych. Członkowie SIMP czynnie uczestniczyli w uruchamianiu zaocznych inżynierskich studiów zawodowych, początkowo organizowanych przez Politechnikę Warszawską (Wieczorową Szkołę Inżynierską w Warszawie), a następnie studiów stacjonarnych organizowanych przez Politechnikę Gdańską. Do szczególnie zasłużonych w tym zakresie zaliczamy kolegów: Antoniego Czuchnowskiego, Eugeniusza Mędrasia, Ryszarda Łączkowskiego, Olgierda Olszewskiego, Andrzeja Września.

Wprowadzenie w dniu 13.12.1981r. stanu wojennego niewątpliwie przyczyniło się do osłabienia działalności społecznej i do refleksji nad modelem pracy stowarzyszenia. Zmniejszyła się ilość kół zakładowych i spadła ilość członków do 546 w 1983 roku.

Z ważniejszych tematów jakimi zajmował się Zarząd można wymienić:

1.Działania inicjatywne zmierzające do podniesienia płac kadry inżynieryjno-technicznej- powołano rzecznika płacowego, który z ramienia oddziału inicjował odpowiednie działania w kołach zakładowych,

2.Udział w obchodach dorocznych Elbląskich Dni Techniki,

3.Propagowanie uzyskiwania specjalizacji zawodowej, w wyniku czego I stopień specjalizacji uzyskało 14 inżynierów i 3 techników a II stopień specjalizacji 2 inżynierów,

4.W ramach poszukiwań nowych kierunków działalności podjęto inicjatywę udziału w wyborach do sejmu poprzez wysunięcie własnego kandydata na posła i jego popularyzowanie, co jednocześnie umożliwiło publiczne zaprezentowanie istnienia i działalności SIMP,

5.Działania inicjatywne i organizacyjne na rzecz utworzenia Związku Zawodowego Techników i Inżynierów.

W sytuacji całkowitego zaniku działalności kół zakładowych w 1994 roku, Zarząd podejmuje uchwałę: „w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej oddziału, uporządkowania ewidencji i opłacania składek”. W wyniku realizacji tej uchwały członkowie zarządu odwiedzają poszczególnych członków SIMP, proponując przynależność do projektowanych jednostek organizacyjnych lub tworzenie nowych, proponując jednocześnie opłacenie zaległych składek, jako warunku dalszej przynależności do stowarzyszenia. Na ten apel pozytywnie odpowiedziało 59 członków. Pozostali zostali skreśleni z listy członków SIMP, a wśród nich wielu z tytułami „Rzeczoznawców SIMP”.

W wyniku prowadzonej akcji porządkowo-organizacyjnej, w listopadzie 1995 roku Zarząd powołał (reaktywował) następujące jednostki organizacyjne, które funkcjonują również dzisiaj:

1.Koło SIMP przy Urzędzie Dozoru Technicznego w Elblągu,
2.Koło Techniczno Samochodowe,
3.Koło TECHNO,
4.Koło Morskie – od 2007 roku.

Działalność gospodarcza.

1.Działalność szkoleniowa w ramach ZODOK (1986-1990)
2.Działalność rzeczoznawcza w ramach struktur ZORPOT
Od 1975r do 1985 r w ramach Ośrodka w Szczecinie i w Gdańsku – liczba rzeczoznawców w 1985 roku wynosiła 60 osób, Od 1985r do 2001r – delegatura ZORPOT w Elblągu do 1990r, a do 2001 roku Samodzielne Regionalne Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej „SIMPEL”. Liczba rzeczoznawców w 2001 r wynosiła 80 osób.
3.Działalność w zakresie kwalifikacji jakości wyrobów w ramach struktur ZOKIW – 1989-1990r
4.Komisja Kwalifikacyjna ds. sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych – od 1989r.

Członkowie SIMP uhonorowani za działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia na Ziemi Elbląskiej.

1.Odznaczenia Państwowe:
Krzyż Kawalerski – 1,
Złoty Krzyż Zasługi – 3
Srebrny Krzyż Zasługi – 7
Brązowy Krzyż Zasługi – 7.

2.Odznaczenia NOT:
Złota Honorowa Odznaka NOT – 13,
Srebrna Honorowa Odznaka NOT – 27.

3.Odznaczenia SIMP:

Honorowa Odznaka SIMP im. H. Mierzejewskiego – 5
Złota Honorowa Odznaka SIMP – 46,
Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – 43,
Brązowa Honorowa Odznaka SIMP – 44.