Procedura egzaminacyjna

Komisja Kwalifikacyjna Nr 200 przy SIMP O/ Elbląg

1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
2. Tematyka egzaminacyjna znajduje się na stronie www.elblag.simp.pl
3. Aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem kwalifikacyjnym, dowodem wpłaty, dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo.
4. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy może być:
– świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
– świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
– certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
– świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci,
– świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116 ), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
5. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.elblag.simp.pl
6. Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej dołącza się odwzorowania cyfrowe ( skany ) dokumentów oraz odwzorowanie cyfrowe ( skan ) potwierdzenia uiszczenia opłaty.
7. W przypadku przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zapewniona transmisja egzaminu w czasie rzeczywistym dostępna dla jego uczestników, wielostronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w jego toku.
8. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana okazuje dokument ze zdjęciem , który potwierdza jej tożsamość.
9. Egzamin jest ustny i wykazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby.
10. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
11. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
12. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek wnioskującego o sprawdzenie kwalifikacji.
13. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu ( protokoły, kopie świadectw i innych wymaganych dokumentów ) znajdują się 10 lat w biurze Oddziału SIMP w Elblągu.