Wykładowca SIMP

Zgodnie z przyjętą w naszym Stowarzyszeniu „Deklaracją Programową IX Dekady SIMP” prawdziwego inżyniera, a zwłaszcza członka SIMP musi cechować w działaniu zawodowym profesjonalizm i maestria, wspomagane nowoczesnymi metodami i środkami pracy. Zasady te w SIMP realizowane są m.in. przez ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry technicznej w procesach szkoleniowych.

Począwszy od 1963 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Weryfikacyjna Wykładowców SIMP (aktualnie Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP), powoływana systematycznie na okres kadencji Zarządu Głównego SIMP. Zadaniem Komisji jest prowadzenie, na podstawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej SIMP, postępowania kwalifikacyjnego służącego nadaniu tytułu wykładowcy SIMP.

W celu zwiększenia operatywności w załatwianiu wniosków o nadanie tytułu wykładowcy SIMP poszczególne oddziały i ośrodki działalności gospodarczej są uprawnione do wstępnej kwalifikacji oraz opiniowania tych wniosków. Zaopiniowane „arkusze kwalifikacyjne”, stanowią podstawę do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i podjęcia uchwały przez Prezydium ZG SIMP o nadaniu tytułu wykładowcy SIMP.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “wykładowca SIMP”

  • są: uznany w kraju dyplom ukończenia szkoły technicznej o kierunku mechanicznym,
  • co najmniej 3-letni staż członkowski w SIMP,
  • co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w obranej specjalności.

Komisja rozpatruje możliwość przyznania tytułu „Wykładowca SIMP” na podstawie odpowiednio udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby, zaopiniowanego przez właściwy Zarząd Oddziału SIMP.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
(przy Ośrodku Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT w Płocku)
al. St. Jachowicza 8
09-402 Płock
tel./fax. 24 262-34-54
kom. 609-49-83-43

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, Załącznik nr 1 – wykaz specjalności, ARKUSZ Kwalifikacyjny WYKŁADOWCY SIMP oraz aktualny Rejestr wykładowców SIMP znajdują się do pobrania na stronie ZG SIMP.